Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. De aceea, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul UE 679/2016, vă prezentăm în cele ce urmează modul și scopul în care Doctor Dejeu colectează și prelucrează date cu caracter personal. 

Această Politică de confidențialitate se adresează tuturor persoanelor care accesează site-ul www.doctordejeu.ro și www.facturare.doctordejeu.ro (denumite în continuare „Site-urile Doctor Dejeu”) și conține informații importante cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate în cadrul interacțiunii cu noi, ca urmare a accesării și utilizării platformei noastre on-line.

Prin urmare, vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezenta Politică de confidențialitate, pentru a fi pe deplin informați cu privire la drepturile dumneavoastră. 

Totodată, precizăm că ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici de confidențialitate, astfel încât ele să reflecte dispozițiile legale în vigoare și modificările intervenite în ceea ce privește funcționalitățile Site-urilor Doctor Dejeu sau modul nostru de interacțiune cu dumneavoastră. 

Dacă vom face modificări la această Politică de confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Platformă și vom actualiza data menționată la „Ultima actualizare”. 

Orice modificare a Politicii de confidențialitate se va aplica de la data la care ea a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dumneavoastră prealabil și care se vor aplica din momentul în care vă veți exprima acest consimțământ.

  1. DEFINIȚII

Pentru înțelegerea corectă a prezentei Politici de confidențialitate, vă rugăm să aveți în vedere termenii definiți mai jos:

  1. OPERATORUL DE DATE PERSONALE ȘI PERSOANELE ÎMPUTERNICITE

Operatorul de date cu caracter personal în relația cu utilizatorii Site-urilor Doctor Dejeu este societatea comercială CHIRURGIE BETANIA S.R.L., persoană juridică română cu sediul in Oradea, jud. Bihor, Str. Menumorut nr. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/11/2017, având CUI: 36898370, telefon +40 771 411 533, e-mail: office@doctordejeu.ro (denumită în continuare „Clinica Doctor Dejeu”).

Pentru asigurarea funcționalităților site-ului, precum înregistrarea unei comenzi și efectuarea unei achiziții, operatorul colaborează cu anumite persoane împuternicite, conform celor de mai jos.

Pentru asigurarea securității site-ului, identificarea și prevenirea atacurilor cibernetice de orice fel, operatorul folosește Plugin-ul Wordfence, operat de societatea Defiant Inc., (1111 Chester Ave., Suite 750, Cleveland, Ohio 44114 S.U.A.) Acesta colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate disponibilă la adresa: https://www.wordfence.com/privacy-policy/. Defiant Inc. deține servere situate nu doar în spațiul UE, ci și în afara acestuia, în special în S.U.A., însă aceasta se conformează standardelor impuse Uniunea Europeană în ceea ce privește politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Plata on-line a serviciilor medicale și de consiliere oferite de operator presupun utilizarea platformei de intermediere plăți NETOPIA Payments și acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și condițiilor generale NETOPIA Payments, respectiv a Termenilor și condițiilor speciale adresate plătitorilor, precum și a politicii de confidențialitate și a politicii cookie aferente acestei platforme. În acest caz, NETOPIA Payments acționează nu doar ca un împuternicit din partea Clinicii Doctor Dejeu, ci are la rândul său calitatea de operator de date cu caracter personal în vederea realizării plăților. 

În ceea ce privește consultațiile organizate on-line, furnizarea acestor servicii poate avea loc doar prin intermediul platformei externe de servicii de corespondență audio-video WhatsApp, gestionată de terțul furnizor de servicii WhatsApp Ireland Limited. Furnizarea acestor servicii este condiționată de deținerea de către utilizator a unui cont WhatsApp propriu și de acceptarea condițiilor de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal proprii acestui furnizor de servicii, fără vreo implicație din partea Clinicii Doctor Dejeu. În acest caz, WhatsApp Ireland Limited nu are calitatea de împuternicit al operatorului, ci WhatsApp Ireland Limited prelucrează datele personale ale utilizatorului în nume propriu, în conformitate cu termenii și condițiile disponibile pe site-ul furnizorului

  1. CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Atunci când accesați Site-urile Doctor Dejeu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt colectate sau prelucrate în mod automat. 

Cu toate acestea, adresa dumneavoastră de IP și/sau informații privind browser-ul sau dispozitivul utilizat (informații de tip cookie) pot fi involuntar înregistrate la momentul accesării site-ului, exclusiv cu scopul asigurării funcționalității acestuia. Datele astfel colectate, deși reprezintă date cu caracter personal, nu permit identificarea directă a persoanei fără coroborarea cu alte date și nu sunt utilizate de noi în niciun alt scop decât asigurarea funcționalității site-ului.

Site-ul nostru colectează și prelucrează exclusiv datele personale pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct sau care sunt absolut necesare în contextul utilizării anumitor funcționalități ale site-ului, după cum urmează:

În ceea ce privește plățile intermediate de NETOPIA Payments  și datele colectate de acest furnizor în nume propriu, vă recomandăm să analizați cu atenție politicile proprii ale acestui furnizor, indicate mai sus. Clinica Doctor Dejeu nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate de furnizorul de servicii NETOPIA Payments în nume propriu.

În ceea ce privește consultațiile on-line, realizate prin intermediul platformei WhatsApp, arătăm că Clinica  Doctor Dejeu nu va înregistra în niciun mod aceste ședințe, singurele date colectate și prelucrate în acest context fiind data și durata apelului realizat, numele, prenumele și numărul de telefon cu care pacientul s-a conectat, în vederea completării evidențelor proprii și a dovedirii realizării serviciului medical conform solicitării pacientului. Clinica Doctor Dejeu nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește datele personale colectate de deținătorul platformei WhatsApp în relația cu utilizatorul, aceste date fiind colectate în baza relației proprii a pacientului cu furnizorul extern WhatsApp Ireland Limited.

  1. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL LEGAL

Scopul principal al prelucrării datelor personale indicate mai sus este acela de a vă furniza un serviciu solicitat de către dumneavoastră, respectiv: 

De asemenea, datele enumerate corespunzător secțiunii anterioare vor fi prelucrate și stocate de Clinica Doctor Dejeu în scopul menținerii evidențelor proprii (medicale, contabile și operaționale) și a conformării noastre cu dispozițiile legale în vigoare, aplicabile furnizorilor de servicii medicale și de consiliere, în special, și societăților comerciale, în general.

Nu în ultimul rând, datele personale furnizate vor fi colectate și utilizate și pentru formularea de cereri și de apărări înaintea autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute, precum și în vederea notificării și recuperării unor posibile creanțe datorate de dumneavoastră.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus declarate îl constituie, după caz:

Atragem atenția asupra faptului că Clinica Doctor Dejeu prelucrează date cu caracter personal de natură sensibilă, respectiv date de natură medicală și privind starea dumneavoastră de sănătate, cu observarea și respectarea exigențelor GDPR în această privință, în conformitate cu scopurile și temeiurile legale anterior declarate.

  1. DESTINATARI

Ca regulă generală, în conformitate cu scopul declarat al prelucrării datelor cu caracter personal, nu colectăm și nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio altă persoană, cu excepția celor indicate mai sus, la secțiunea privind persoanele împuternicite.

În anumite situații excepționale, este însă posibil să dezvăluim datele tale către alte persoane fizice sau juridice, după cum urmează: 

  1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate numai pentru perioada necesară realizării scopurilor de prelucrare declarate mai sus, respectiv pe perioada impusă de lege în vederea respectării obligațiilor legale de păstrare și arhivare a anumitor informații financiar-contabile și medicale.

  1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne străduim să asigurăm cele mai avansate soluții tehnice pentru a preveni pierderea, distrugerea, utilizarea incorectă, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la informațiile dumneavoastră personale.

În vederea realizării acestui scop, platforma www.doctordejeu.ro și www.facturare.doctordejeu.ro și datele pe care dumneavoastră le oferiți prin intermediul acesteia sunt securizate, printre altele, prin intermediul măsurilor de securitate WordPress (Wordfence plugin) și prin sistemele de securitate oferite de NETOPIA Payments în cazul realizării plăților on-line.

De asemenea, informațiile dumneavoastră vor fi stocate numai pe servere securizate (situate în România sau în spațiul UE) și vor putea fi accesate numai de către personal instruit și/sau contractori instruiți la rândul lor în mod corespunzător, și numai pe baza unui drept de acces limitat la nevoia legată de activitatea persoanei respective, cum ar fi:

Angajații Clinicii Doctor Dejeu care vor gestiona programările realizate prin intermediul site-ului www.doctordejeu.ro vor dobândi acces la datele personale din platforma on-line numai în limita necesității și în baza unui cont de acces securizat cu factor de autentificare în doi pași (i.e. two-factor authentification process). 

Nicio persoană care nu provine din România sau din Uniunea Europeană și care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor Uniunii Europene (art. 45 GDPR) sau alte garanții adecvate, inclusiv clauze standard de protecție a datelor (art. 46 (2) GDPR), nu va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

  1. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Datele anonimizate, care au fost astfel lipsite de caracterul personal, pot fi în continuare prelucrate exclusiv pentru scopuri statistice.

Pentru datele colectate prin consimțământ, fără a exista un alt temei juridic de colectare/prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Nu utilizăm procese decizionale automatizate (inclusiv crearea de profiluri), care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra drepturilor dumneavoastră.

  1. NOTIFICĂRI

Puteți exercita oricare dintre drepturile listate mai sus prin folosirea metodelor de a ne contacta disponibile pe site-ul nostru,  respectiv prin intermediul paginii de contact sau prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail office@doctordejeu.ro

  1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ 

Dacă considerați că drepturile dumneavoastră în legătură cu protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate, iar răspunsul nostru nu a fost satisfăcător, vă rugăm să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesibilă la următoarea adresă: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala